gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 

תרגום נוטריוני למסמכי גילוי מרצון בכל השפות.

 


בספטמבר 2015 פרסמה רשות המסים נוהל גילוי מרצון חדש, שהחליף את הנוהל שהיה קיים עד אז. מטרתו של הנוהל היא לעודד ישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על הכנסותיהם והונם לבצע הליך של "גילוי מרצון", לשלם את המסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים.

במסגרת הוראות הנוהל החדש הוכללו גם מספר הוראות שעה שנועדו לעודד ולהקל כניסה לתהליך, ובהן אפשרות להגשת בקשה אנונימית וכן הגשת בקשה במסלול מקוצר, החוסך ביורוקרטיה וטפסים, במקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון שקל, וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון שקל.
המרכז לנוטריון נוותן מענה וטיפול בתרגום נוטריוני למסמכים וטפסים בהתאם לנוהל גילוי מרצון.

לפי הוראות הנוהל החדש, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן, וזאת אם יעמוד בתנאים המפורטים בנוהל ביניהם. בין יתר התנאים, הדרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום-לב, וכן כי במועד הפנייה לא נערכת "בדיקה" או "חקירה" ברשות המסים בעניינו של הפונה.

המרכז לנוטריון נוטריון אקספרס עד הבית נותן שירותי תרגום נוטריוני למסמכים וטפסי גילוי מרצון מהיון להיום. 

בהחלטתה האחרונה רשות המסים נותנת לנישומים 9 חודשים נוספים על מנת לדווח על הונם מבלי להיות חשופים להליך פלילי. בנוסף, תינתן הזדמנות נוספת לנישומים שכבר הגישו בקשה ל"גילוי מרצון", ובקשתם נדחתה – להגיש את הבקשה ללא תשלום מס משמעותי כפי שנדרש מהם בעבר.

( לכתבה המלאה כפי שפורסמה בגלובס

לפרטי ההודעה כפי שפורסמה באתר רשות המיסים לחץ כאן 

לנוהל גילוי מרצון כפי שמפורט באתר רשות המסים לחץ כאן

המרכז לנוטריון נותן מענה לתרגום נוטריוני למסמכים וטפסי גילוי מרצון לרבות תרגום מסמכי בנקים, לשכות רישום, טאבו בכל שפה ומדינה.